Služby

Vzduchotechnika

Pokrývame dokumentáciu pre všetky fázy projektu:

 • Investičný zámer
 • Stavebné povolenie
 • Územné rozhodnutie
 • Tendrová dokumentácia
 • Realizačný projekt
 • Projekt skutkového vyhotovenia

Máme všestranné skúsenosti s rôznymi typmi projektov: obchodno-zábavné centrá, športové centrá, nemocnice, relaxačné zariadenia, polyfunkčné stavby, hotely, reštaurácie, školy, výrobné haly, obytné domy alebo obnovy existujúcich technológií.

Zdravotechnika

 • Technická správa
 • Dimenzovanie prípojok
 • Výkresová dokumentáciu s rozvodmi vnútorného vodovodu a kanalizácie
 • Návrhy ohrevu teplej vody: zásobníkové a prietokové ohrievače (veľkosti a typy)
 • Spôsob ohrevu teplej vody: kotol, solárny systém, tepelné čerpadlo, elektro ohrev
 • Schémy vodovodu, rezy vnútornou a objektovou kanalizáciou
 • Konštrukčné detaily zariadení a celkov, detaily uloženia potrubí, žumpy, revízne šachty, vodomerné šachty, studne, vsakovacie systémy a jamy
 • Výkazy materiálu a rozpočtovanie

Vykurovanie

 • Výpočty tepelných strát a bilancií
 • Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti
 • Návrhy zdrojov tepla: kotolňa, plynový kotol, elektrický kotol, kotol na tuhé palivo, tepelné čerpadlo, solárne systémy
 • Návrh vykurovacieho systému: vykurovacie telesá, veľkoplošné sálavé systémy (podlahové, stropné, stenové vykurovanie), hydraulické vyregulovanie navrhnutého vykurovacieho systému
 • Projektová dokumentácia pôdorysy rozvodov, vykurovacieho systému, zapojenia kotolne,
 • Pozdĺžne profily horúcovodov, teplovodov

Chladenie

 • projekt na územné konanie
 • projekt na stavebné povolenie
 • projekt na realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby
 • Technická správa, projektová dokumentácia ( pôdorysy rozvodov, schémy, konštrukčné detaily, rezy a pozdĺžne profily ) výkaz materiálu, rozpočet pre všetky spôsoby chladenia stropné, fancoilové chladenie, split/multisplit, VRV systém … )
 • Samozrejmosťou je export projektov pre všetky profesie v tlačenej a elektronickej forme.